Shortlining KMR


Renowacja przewodów kanalizacyjnych metodą shortliningu (inaczej: krótkiego reliningu) polega na wprowadzeniu do wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu montowanego z krótkich modułów rurowych. Dzięki niewielkiej długości całkowitej modułów rurowych ich montaż może odbywać się we wnętrzu typowej studni kanalizacyjnej. Średnica zewnętrzna modułów jest mniejsza od średnicy wewnętrznej odnawianego rurociągu: np. do kanału o średnicy wewnętrznej 300mm wprowadzany jest przewód montowany z modułów o średnicy zewnętrznej 280mm lub 250mm.

Metodą shortlining KMR można odnawiać takie rurociągi, których przekrój w najwęższym miejscu nie będzie blokował wprowadzanych modułów gdyż głowica zakładana na pierwszy moduł nie jest w stanie ani kruszyć starych rur ani ich fragmentów rozpychać na boki i wciskać w grunt. Pomaga ona jedynie pokonywać nierówności występujące wewnątrz odnawianego kanału.

Montaż modułów odbywa się przy wykorzystaniu rynny montażowej ustawianej w kinecie na dnie studni kanalizacyjnej.  Połączony z rynną montażową siłownik hydrauliczny zapewnia łączenie dołożonego modułu z wcześniej zainstalowanymi i następnie przesuw zmontowanej wykładziny w głąb odnawianego kanału. Dzięki takiemu rozwiązaniu prace montażowe mogą odbywać się dość szybko (prędkość montażu modułów dochodzi do 40-60 m/h). W przypadku zablokowania głowicy, możliwe jest cofnięcie modułów lub nawet ich całkowity demontaż.

Renowacja przewodów kanalizacyjnych metodą shortliningu w systemie KMR może być prowadzona na czynnym kanale. Upraszcza to organizację robót i obniża koszt realizacji zadania.

Shortlining X-Stream


Renowacja przewodów kanalizacyjnych metodą shortlining X-Stream jest rozszerzeniem programu Shortlining KMR. Opiera się na wykorzystaniu produkowanych przez firmę Wavin kanalizacyjnych rur dwuściennych X-Stream o długości 3 m lub 6 m i ich montażu we wnętrzu kanałów DN 800 i większych. Przy tak dużych średnicach rur ich montaż we wnętrzu istniejących studni kanalizacyjnych nie jest możliwy i musi odbywać we wnętrzu wykopu montażowego. W wykopie montażowym można zmieścić dłuższe odcinki rur, co przekłada się na szybsze tempo prac dochodzące do 20-30 m/h.

W metodzie Shortlining X-Stream wykorzystywane są bezkielichowe odcinki rur X-Stream o długości 3 m lub 6 m, uszczelki, specjalne złączki renowacyjne przenoszące siły ściskające i rozciągające, pierścienie ślizgowe oraz dedykowane do tego systemu urządzenia montażowe. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy w najwęższym miejscu poddawanego renowacji odcinka kanału, wprowadzane rury nie zostaną zatrzymane. Najlepiej jest to zrobić poprzez przeciągnięcie przez jego wnętrze dedykowanego sprawdzianu wymiarowego, który udostępniany jest bezpłatnie.

Wielkość wykopu montażowego zależna jest od długości stosowanych odcinków rur, średnicy odnawianego kanału oraz tego, czy prace prowadzone są na czynnym kanale, czy na opróżnionym. Minimalne wymiary wykopu zestawiono w tabeli poniżej.

Stan odnawianego kanału Stosowane rury X-Stream
Średnica Długość 3 m Długość 6 m
Opróżniony (pusty) DN 600 5,0 m × 3,0 m 8,0 m × 3,0 m
DN 800 5,0 m × 3,3 m 8,0 m × 3,3 m
DN 1000 5,0 m × 3,6 m 8,0 m × 3,6 m
Czynny DN 600 6,0 m × 3,0 m 9,0 m × 3,0 m
DN 800 6,0 m × 3,3 m 9,0 m × 3,3 m
DN 1000 6,0 m × 3,6 m 9,0 m × 3,6 m

Renowacji mogą być poddawane odcinki proste, choć dopuszczalne są niewielkie, kilkustopniowe odchylenia. Z wykopu montażowego prace mogą być prowadzone w obu kierunkach. Długość odcinka wpychanego w jednym kierunku wynosi ok. 250-300 metrów ale dzięki możliwości przenoszenia przez złączki renowacyjne również sił rozciągających możliwe jest doczepienie do głowicy prowadzącej liny i wspomaganie montażu wciągarką. Pozwala to na wydłużenie odcinka instalowanego w jednym kierunku do 800 metrów.

W zależności od potrzeb, podczas prac renowacyjnych mogą być wykorzystywane kształtki systemowe. Ich montaż musi być wykonywany w wykopie punktowym.

Galeria shortlining


Galeria shortlining X-Stream


Video z realizacji


Podziel się wiedzą

Jesteś zaintersowany naszą ofertą?

chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć na temat naszej działalności


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI